لیست قیمت ادویه ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ حداقل سفارش بصورت سرجمع ۱۵ کیلو و از هر مورد حداقل ذکر شده در لیست قیمت است در صورت رسیدن سرجمع سفارش به صد کیلو به بالا کلیه قیمتها صد کیلو به بالا حساب خواهند شد و در صورت رسیدن به یک تن کلیه قیمتها به صورت تناز حساب خواهد شد. فروش بصورت چکی ...